VP Landbouw: voorloper in duurzame landbouw

VP Landbouw is de naam van het landbouwbedrijf waarin de familie Van Puijenbroek (VP Capital) al investeert sinds midden jaren ‘40. Tegenwoordig is het een grote gemengde boerderij actief in de groententeelt en melkveehouderij.

VP Capital is met het landbouwbedrijf VP Landbouw een transitie ingegaan om een voorloper te blijven op het gebied van duurzame landbouw. Daarvoor is een traject gestart richting regeneratieve landbouw.

Vandaag de dag werken we met een aantal van onze afnemers in aardappelen en groententeelt als voorbeeldbedrijf aan regeneratieve teelten. Samen met onze melkafnemer ontwikkelen we initiatieven om de carbon footprint van onze melkproductie in 2030 te halveren ten opzichte van 2018. Lees hier meer over dit laatste project. 

Als VP Landbouw geloven we in de kracht van innovatie en stellen ons bedrijf daarom regelmatig open voor proeven of pilots. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met start-up Manto. Zij willen de teelt en markt voor Kernza® in Europa ontwikkelen. 

Onze missie: een klimaatbewuste boerderij worden

Duurzaamheid en duurzame vooruitgang zitten in de geschiedenis en het DNA van VP Landbouw. Zo was VP Landbouw één van de eerste boerderijen die het duurzaamheidslabel ‘Landmark farm’ van Unilever kreeg. Elke boerderij is anders, van de bodem tot de geschiedenis, de mensen en de bronnen. Met VP Landbouw bevinden we ons momenteel op een kruispunt. We hebben ons als doel gesteld een natuurinclusieve en financieel gezonde boerderij te worden. Die voedzaam voedsel produceert voor mensen, voortgebracht door een vruchtbare bodem en met gezonde dieren.  

We vertaalden die missie in een manifest met kernwaarden. De vier pijlers van het manifest zullen onze leidraad zijn in de komende jaren om de koers van onze missie aan te houden. 

Impact gedreven en regeneratief

Wij sturen op het sluiten van de koolstof- en nutriëntencyclus en het verbeteren van de bodemkwaliteit, biodiversiteit, watercyclus en dierenwelzijn zonder dogmatisch te zijn. Dit doen wij door het toepassen van systeemdenken en gebruik te maken van innovatieve maatregelen die passen binnen onze bedrijfsvoering. Hiervoor kijken we naar methoden vanuit precisie-, biologische, circulaire en natuurinclusieve landbouw.

Financieel gezond 

Een positieve impact maken op mens en planeet begint bij een gezond financieel bedrijf. Wij richten ons op het verder integreren van akkerbouw, bosbouw en veehouderij en kijken naar de prestaties van het geheel, in plaats van de losse onderdelen. Om flexibel om te gaan met veranderingen uit de omgeving ontwikkelen wij diverse en vernieuwende verdienmodellen.

Lokaal en samen

Wij nemen verantwoordelijkheid en realiseren positieve impacts lokaal en in samenwerking met burgers, boeren, ketenpartijen en de overheid. In de praktijk betekent dit dat kringlopen zoveel mogelijk op eigen terrein of in de buurt worden gesloten, dat we een plek zijn voor verbinding tussen boer, natuur en burger.

Stap voor stap pionieren

We versnellen de transitie naar een duurzaam voedselsysteem, door één van de eerste bedrijven te zijn die regeneratieve landbouwmethoden op schaal toepast. We doen dit met een doelgerichte en een stapsgewijze aanpak. We experimenteren, kijken, leren en sturen bij. Onze lessen delen we met andere boeren en organisaties. Opschalen doen we wanneer we het juiste effect hebben op het systeem en het financieel haalbaar is.

Het domein

Akkerbouw & veeteelt

VP Landbouw is gevestigd in Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg langs de Belgische grens, waar de meeste gronden gepacht worden van het Landgoed Gorp en Roovert. Een aantal landbouwgronden zijn eigendom van de boerderij. 

Van de 420 hectare landbouwgrond wordt 175 hectare gebruikt voor de voederwinning van de koeien (o.a. kruidenrijk gras, veldbonen en mais). De rest is akkerbouw en  groenteteelt. Dit rouleert mee in het akkerbouwplan.   

De aanzienlijke afstanden en de spreiding van de landbouwpercelen tot de gebouwen, zijn oorspronkelijk ingebouwd om de omringende uitgestrekte bossen tegen brand te beschermen. Die combinatie van landbouw met bosbouw, is nu een troef voor ons.  Het landschap is gevarieerder en de biodiversiteit neemt toe. Bovendien is het landbouwgewas minder gevoelig voor extreme temperaturen, wind of neerslaghoeveelheden. 

Previous slide
Next slide

Duurzaamheid

Duurzaamheidsinitiatieven

Het huidige duurzaamheidsbeleid van VP Landbouw focust zich op dierenwelzijn, biodiversiteit, broeikasgasemissies, antibioticagebruik, bodembeheer en instandhouding om een negatieve impact op het milieu te voorkomen en waar mogelijk te herstellen. Het gebruik van pesticides, water, energie, kunstmest, antibiotica liggen in lijn met milieugerelateerde benchmarks. Samen met het moederbedrijf VP Capital is er een roadmap opgesteld om ons landbouwbedrijf verder te verduurzamen. Enkele voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven die daaruit ontstonden:

 • Strokenteeltakker
 • Niet- en minimaal kerende bodembewerking
 • Mengteelten (veldbonen en wintertarwe)
 • Irrigatiesysteem volledig geëlektrificeerd
 • Gebruik van groenbemesters en rustgewassen
 • Akkerranden met bloemenmengsels
 • Inzet van bermmaaisel als compost/bokashi
 • Zonnepanelen
 • Deelweidegang en zomerstalvoeren
 • Dierenwelzijn: jaarlijkse audit door KoeKompas, opvolging aanbevelingen inzake dierengezondheid en dierenwelzijn
 • Innovatievelden om nieuwe manieren van zaaien en telen te testen
 • Reductie methaanuitstoot met Bovaer®

CO2-compensatie

In de jaarlijkse ESG-scan van VP Capital wordt ook de CO2-uitstoot van VP Landbouw berekend en een roadmap opgesteld met concrete maatregelen om deze te verminderen, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.  

Terwijl we werken aan deze roadmap wordt de uitgestoten CO2 jaarlijks gecompenseerd door de aanschaf van zogeheten carbon credits, gegenereerd in (VCS) gecertificeerde projecten in o.a. Zambia en India. Sinds 2019 mag VP Landbouw zich daardoor CO2-neutraal noemen.

VP Landbouw - Bronze Company - Big green label
Previous slide
Next slide

Ons team

Ons team bestaat uit loyale gedreven krachten.  

Simon de Brouwer
Algemeen bedrijfsleider + Lid van Beleidscommissie
Richard Coppens
Office manager + Lid van Beleidscommissie
Sjef Jochems
Secretaris van Beleidscommissie
Harrie van Puijenbroek
Lid van Beleidscommissie + Directeur Landgoed Gorp & Roovert
Michel Meerkerk
Lid van Beleidscommissie + Financieel Directeur VP Capital
Hans van Mensvoort
Allround Medewerker
Johan Wolfs
Allround Medewerker
Wim van Bokhoven
Allround medewerker
Jan Ketelaars
Herdsman
Joost Broers
Assistent herdsman
Joris Timmermans
Melk- en veeverzorger
Corné de Brouwer
Melker
Luuk Stevens
Melk- en veeverzorger
Reni Syla
Melker
Dré Stuijts
Terreinbeheerder en BOA landgoed Gorp & Roovert

In tegenstelling tot een gezinsbedrijf wordt alle arbeid bij VP Landbouw uitgevoerd door betaalde krachten. We streven naar zo efficiënt mogelijke uitvoering van alle arbeid. Ons flexibele team zorgt ervoor dat de werkzaamheden onder eender welke weersafhankelijkheden uitgevoerd worden. Zij zijn de spil die de boerderij draaiende houdt met oog voor kwaliteit en dierenwelzijn. 

Naast dit vast boerderijteam doen we tijdens piekmomenten ook beroep op flexibele krachten op ZZP-basis of via het uitzendbureau.    

Onze geschiedenis

Bron: Frank en Jef van Gils, (2015). Gorp en Rovert van leengoed tot landgoed. 

De geschiedenis van de boerderij is erg divers. De rode draad is wel altijd de wetenschappelijke onderbouwing geweest waarmee beslissingen of aanpassingen worden gemaakt. 

Van in het begin was er een drive om het welzijn van de koeien en de bodem continu te verbeteren. De directie ondernam daarvoor zelfs een aantal studiereizen naar het buitenland, tot in de Verenigde Staten toe. 

Organisatie

VP Capital

VP Landbouw is de directe participatie van VP Capital in het domein Agrifood. VP Capital is het family office van de familie Van Puijenbroek, een investeringsfamilie met aandacht voor traditie en met de drive om een positieve impact te maken. De roots van de familie liggen in het Belgische Sint-Niklaas. 6 generaties geleden startte de betovergrootvader het bedrijf HAVEP (werkkleding) te Goirle in Nederland. Zijn maatschappelijk bewuste visie op ondernemen houdt nog altijd stand. Vandaag is VP Capital een investeringsmaatschappij met een 50-tal investeringen in voornamelijk België en Nederland op 5 verschillende investeringsdomeinen:  

 • Energy  
 • Agrifood  
 • Clean technology  
 • Built environment
 • Textile 

VP Capital investeert direct en via fondsen in grote en kleine ondernemingen, en is een actieve en langetermijnpartner. De participaties waarin het investeert, kunnen rekenen op een betrokken aandeelhouder. Duurzaamheid staat bovenaan op de agenda. Elk jaar publiceert VP Capital een Progress Report waarin de gehele portfolio door een onafhankelijke partij wordt beoordeeld op sustainable progress.

Samenwerken

Op zoek naar een duurzaam landbouwbedrijf?