Disclaimer

Deze Website is eigendom van VP Landbouw, gevestigd te 5051 HC Goirle, Bergstraat 28, ingeschreven in de KvK onder nummer 18038580. (hierna, ‘VP Landbouw’, ‘wij’, ‘ons’)
Door de Website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden voor het gebruik ervan (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’). Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website niet te gebruiken. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren op wijzigingen.

1. Intellectuele eigendom

Deze Website bevat foto’s, informatie, teksten, tekeningen, artikels, functies en ander beschermd materiaal (hierna ‘Inhoud’) die beschermd zijn door auteursrechten en/of andere eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, wordt voor de Inhoud een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en weergave toegestaan voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden. U wordt geen eigenaar van de Inhoud wanneer deze op uw computer wordt opgeladen. Elke vorm van verspreiding, reproductie of kopiëren van de Inhoud zonder voorafgaande toestemming van VP Landbouw is verboden. U kan een verzoek tot toestemming richten aan info@vplandbouw.nl.

2. Privacy en gegevensbescherming

We zijn begaan met de bescherming van uw privacy e en de veiligheid van uw gegevens. Het is een prioriteit voor ons om uw gegevens adequaat te beschermen. De gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze Website gebruikt, zullen ook enkel verwerkt worden zoals beschreven in onze Privacy Policy.

3. Aansprakelijkheid

Wij besteden de uiterste zorg aan deze Website om ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt weergegeven up to date en correct is. VP Landbouw houdt zich het recht voor om de inhoud van de Website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u als gebruiker. Wij zijn echter nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn voor de juistheid of de volledigheid ervan. U begrijpt als gebruiker en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige schade dan ook die zou voortvloeien uit het gebruik van de Website of de informatie die hierop te vinden is.

4. Koppeling naar sites van derden

VP Landbouw kan snelkoppelingen voorzien naar websites die beheerd worden door derden. Deze snelkoppelingen naar dergelijke websites van derde partijen zijn louter voorzien ter informatie. Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze Website. VP Landbouw heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

5. Schadevergoeding

U stemt ermee in VP Landbouw te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en/of kosten voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk van enig intellectueel eigendomsrecht op Inhoud.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het Nederlands recht van toepassing zijn. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden voor de BEVOEGDE RECHTBANK van VP Landbouw aanhangig wordt gemaakt.

7. Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Indien u enige vraag, bezorgdheid of klacht hebt, kan u contact met ons opnemen per e-mail info@vplandbouw.nl of via VP Landbouw, Bergstraat 28, 5051 HC Goirle. 

CO2Neutral logo VP landbouw
VP Landbouw is sinds 2019 een CO2 Neutral Company