Omschakeling naar nog duurzamere landbouw

We hebben met het bedrijf al een hele weg afgelegd in duurzaamheid en zijn vastbesloten daar een voortrekkersrol in te blijven spelen.

We deden al onderzoek naar de duurzaamheidsimpact en de financiële gevolgen van een transitie naar regeneratieve landbouw.

In de loop van de komende jaren zullen we de strategie en implementatie verder vormgeven. Ook in de veeteelt blijven we stappen zetten om onze activiteiten te verduurzamen. We werken daartoe nauw samen met KoeKompas.

VP Landbouw

Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw. Waar traditionele duurzaamheidsprincipes de impact van de landbouwactiviteiten zo laag mogelijk proberen te houden, zijn de regeneratieve landbouwprincipes gericht op behoud en herstel.Ze focussen op landbouw- en begrazingspraktijken die, naast andere voordelen, de klimaatverandering niet alleen beperken maar zelfs tenietdoen.

Regeneratieve landbouw richt zich op:

 • het herstel van de bodem
 • het verbeteren van de bodemkwaliteit en structuur
 • het vergroten van de biodiversiteit (zowel in als op de bodem)
 • een verbetering van de watercyclus en het ecosysteem
 • meer koolstofopslag in de bodem
 • een hogere weerbaarheid tegen klimaatverandering
 • een verbetering van het watervasthoudend vermogen
 • versterkt de gezondheid en vitaliteit van landbouwgrond

Het bodemherstel zorgt ervoor dat regeneratieve landbouwbedrijven:

 • veerkrachtiger zijn ten aanzien van weersvariabiliteit en effecten van klimaatverandering  
 • lagere kostenstructuren melden op belangrijke gebieden zoals veevoeder, diergezondheid en gewasbeschermingsmiddelen  
 • hogere prijzen ontvangen voor hun groenten  
 • groenten produceren met een relatief hoger nutriëntengehalte 
 • economisch veerkrachtiger zijn door diversificatie  
 • meer kans hebben om talent aan te trekken

VP Landbouw

Kringlooplandbouw door veeteelt

Dankzij de dubbele focus op zowel veeteelt als akkerbouw, slagen we erin om de kringloop van stoffen intern te houden of dichtbij te sluiten. Daarmee doen we de facto aan zogenaamde circulaire landbouw of kringlooplandbouw. Circulaire kringlooplandbouw is gebaseerd op het principe dat de stoffen die door de landbouwactiviteiten uit een gebied verdwijnen, ook weer moeten teruggebracht worden naar dat gebied. De beschikbare biomassa wordt zo optimaal mogelijk gebruikt; reststromen uit de ene keten zijn de grondstoffen voor een andere.  

We gebruiken eigen compost (GFT of groen) of organische mest van onze koeien of van varkensboeren uit de buurt. Omgekeerd is een aanzienlijk deel van de capaciteit van de eigen akkerbouw gereserveerd voor de productie van ruwvoer voor de koeien. We proberen te vermijden dat we soja uit een ver land moeten aankopen om hier aan de koeien te geven. Daarom nemen voedergewassen zoals gras, bieten, mais, graan en veldbonen samen ongeveer de helft van de beschikbare landbouwoppervlakte in. 

Maar dat zijn lang niet alle inspanningen die we doen om de veeteelt te blijven verduurzamen. Er wordt een jaarlijkse audit gedaan door KoeKompas en we volgen hun aanbevelingen inzake dierengezondheid en dierenwelzijn.  

De Progress Score Agrifood

Zoals alle andere investeringsdomeinen van VP Capital, wordt ook het domein Agrifood (waaronder wij met VP Landbouw vallen) jaarlijks gescreend op duurzaamheid. Op welke vlakken kunnen we negatieve impact of effecten reduceren, op welke de positieve impact vergroten? Het resultaat van die screening wordt weergegeven in een score op 10: de Progress Score. In 2022 haalden we met VP Landbouw een score van 7,0/10. Die score is gebaseerd op twee aspecten: een ESG-score en een Impactscore.

Relevante thema’s zijn: dierenwelzijn, biodiversiteit, broeikasgasemissies, milieuverontreiniging, brandveiligheid, antibioticagebruik en het mestoverschot.

Previous slide
Next slide
Duurzame grondbewerking VP Landbouw

Our journey

Vanaf de oprichting van VP Landbouw staan mens, dier en omgeving centraal. Alle investeringen zijn erop gericht die factoren te verbeteren. Daar zetten we de afgelopen jaren al verschillende stappen voor, klein en groot. De ene met een nog grotere impact dan de andere.  

Dankzij de ESG- en Impactscreening vanuit VP Capital konden we een concrete roadmap ontwikkelen. Daarbinnen namen we de afgelopen jaren al diverse duurzaamheidsinitiatieven. In een eerste fase (2021) focusten we op de analyse van de duurzaamheids- en financiële impact van een transitie naar regeneratieve landbouw. Nu zijn we in de fase gekomen waarin we de strategie en implementatie verder vormgegeven. Vooral in de veehouderij moeten we een flink aantal stappen zetten en blijven we analyses maken van de bodem, plantsap en mest.  

In de toekomst komen hier nog meer initiatieven bij, zoals proeven in samenwerking met de Universiteit van Wageningen (WUR), HAS Hogeschool en Soil Heroes. We hebben ons de volgende doelen voor de komende periode gesteld:

 • Werken naar een (minimaal) CO2-neutrale boerderij.  
 • Steeds meer regeneratieve landbouwpraktijken integreren bijv. groenbemesters, croprotatie, verhogen van biodiversiteit (door o.a. strokenteelt en agroforestry), minimaal kerende grondbewerking, minimaliseren van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 
 • (deel)weiden en de koeien zijn geïntegreerd in het ecosysteem 
 • De gezondheid van de koeien nog verder verbeteren d.m.v. verbeterde stalcondities 
 • Hogere prijzen realiseren voor onze eindproducten 
 • Het aandeel ruw en eiwitrijk voer van eigen land verhogen 
 • Het aandeel permanent grasland verhogen om biodiversiteit en koolstofopslag te vergroten 
 • Het verwaarden van ecosysteemdiensten (bv carbon credits) 
 • Voedselhagen maken en een werkbaar businessmodel in samenwerking met de gemeenschap